ТЪРСЕНЕ

Граждански брак

Скъпи младоженци, тук ще намерите полезна информация относно сключването на граждански брак:
 

Граждански брак

 
За да бъде законен, гражданският брак трябва да бъде сключен в ритуалната зала на съответната община, която сте избрали за узаконяване на вашия съюз и пред длъжностно лице по гражданско състояние. Такова лице е кметът на съответната община или упълномощено от него лице. Минимум 30 дни преди датата на сключване на брака, в общината се прави заявление за встъпване в брак. За София това става в Столичен дом за радостни обреди на ул. Пиротска No 10, ет. 2. Също там се прави избор на ритуална зала, както и резервация на ден и час за церемонията
по сключване на граждански брак.
Тогава се подава и декларацията, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак, заявява се желанието на младоженците да запазят своето фамилно име или да вземат фамилното име на своя съпруг(а), или да добавят фамилното име на съпруга(та) си към своето, вписват се имената на кумовете.
 
От тук може да изтеглите Декларация за сключване на граждански брак
 

Необходими документи:

 
        1. Двете лични карти на младоженците
        2. Декларация, че не съществуват пречки за сключване на граждански брак, установени в чл. 12 и 13 от глава втора от Семейния кодекс на РБ. /получава се от съответната обредна зала/
        3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват
        4. Платена такса за озвучаване на церемонията по подписването. (Такса за сключване на брак няма!)
        5. Младоженците, ненавършили 18 години трябва да представят разрешение от районния съд
        6. Младоженците със семейно положение разведен/а/ трябва да представят последното бракоразводно решение
        7. Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ трябва да представят съответния документ
 
В деня на Вашата сватба трябва да бъдете в обредната зала заедно с кумовете си малко преди определения час. Между 10 и 20 минути по-рано (времето е различно и се определя от конкретната обредна зала, която сте избрали)
Необходимо е да носите със себе си:
 
  « Двете лични карти
  « Сватбени пръстени
  « Ритуални чаши
  « Шампанско

 Ритуални зали

На територията на Столична община съществуват 7 ритуални зали. Бъдещите семейства имат възможностсами да изберат в коя от тях да бъде сключен техният брак.

Подробна информация за записване можете да получите в бюрото за сватбени тържества:
ул.”Пиротска” №10 , ет. 2, тел. 02/981-26-28
“Столичен дом за радостни обреди” се занимава с извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер /актосъставяне за раждане и граждански брак/.
В бюрото могат да се изберат и поръчат аксесоари за сватбеното тържество.
Работно време на бюрото:
Понеделник - Петък - от 08.30-18.30
h
Събота от 10.00-14.00
h
 
Ритуална зала „Триадица”
Разполага със зала за поздравления и английски двор. Има възможност да посрещне сватбена група до 200 човека. Предлага допълнителна тържественост на ритуала с хорово изпълнение.
 
Адрес: бул. "Витоша" N15
Tел
.: 02/986-17-19
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00

Ритуална зала "Средец"
Намира се на втория етаж на Столична община "Средец"
 
Адрес: ул. "Леге" No 6
Teл.
:02/9862876
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00
Ритуална зала "Сердика"
Разполага с фоайе за поздравления, красива градина и климатик.
Музикалното оформление е класическо дуо - флейта и йоника.
 
Адрес: площад "Лъвов мост" No3
Тел.
:02/831-30-64
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00
Ритуална зала "Красно село"
Намира се в красив парк и разполага с просторна ритуална зала, която има възможност да посрещне сватбена група от над 300 човека. Предлага озвучаване с професионален мъжки хор.Разполага с голям паркинг за гостите.
 
Адрес: Бул. "Цар Борис III" No41
Тел: 02/952-01-30
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00
Ритуална зала "Оборище"
Разполага със зала за поздравления. Предлага озвучаване с професионален хор в съпровод на пиано. Залата може да осигури фолклорен състав за посрещане на младоженците.
 
Адрес: ул. "Кракра" 2А
Тел.: 02/846-72-56
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00
Ритуална зала "Студентска"
Разполага с фоайе за поздравления и предлага озвучаване с механична музика.
 
Адрес: ул. "Г. М. Димитров" No 37
Тел.: 02/870-91-10
Приемно време за граждани:
10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00
 
  Ритуална зала "Възраждане"
  Адрес: ул. "Овче поле" 102
  Тел.: 02/8294061
  Приемно време за граждани:
  10:00 - 12:00 и 14:00 - 17:00

 

СЕМЕЕН КОДЕКС
(извадка)

Глава втора
СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК
 
Граждански брак
Чл.6.
(1) Само гражданският брак, сключен във формата, предписана от този кодекс, поражда последиците, които законите свързват с брака.
(2) Религиозен обред може да се извърши само след сключването на граждански брак. Този обред няма правно действие.
 
Съгласие на встъпващите в брак
Чл.7.
Бракът се сключва по взаимно съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние.
 
Документи за сключване на брак
Чл.8.
(изм.,ДВ,бр.11 от 1992 г., бр.63 от 2003 г.) Желаещите да встъпят в брак заявяват това в общината. Всеки от тях представя декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак, установени в чл.12 и 13, и медицинско свидетелство, че не страда от болестите, посочени в чл.13, ал.1, т. 2 и 3.
 
Място за сключването на брака
Чл.9.
(1) (изм.,ДВ,бр.11 от 1992 г., бр.63 от 2003 г.) Бракът се сключва публично и тържествено в общината.
(2) (изм.,ДВ,бр.11 от 1992 г., бр.63 от 2003 г.) Когато някой от встъпващите в брак поради уважителни причини не може да се яви в общината, по преценка на длъжностното лице по гражданското състояние бракът може да бъде сключен и на друго място.
 
Ред за сключване на брака
Чл.10.
(1) (изм.,ДВ,бр.11 от 1992 г., бр.63 от 2003 г.) Бракът се сключва не по-рано от тридесет дни от заявяването в общината. С разрешение на длъжностното лице по гражданското състояние брак може да се сключи и по-рано, ако важни причини налагат това.
(2) Длъжностното лице по гражданското състояние проверява самоличността и възрастта на страните, представените от тях декларации и медицински свидетелства. Ако няма пречка за встъпване в брак, длъжностното лице по гражданското състояние запитва страните дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след утвърдителен отговор съставя акт за сключване на брак, който се подписва от страните, от двама свидетели и от него.
(3) Бракът се счита за сключен с подписването на акта от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние.
 
Фамилно име на съпрузите
Чл.11.
При съставянето на акта за сключване на брак всеки от встъпващите в брак заявява дали запазва своето фамилно име или взема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето. Като фамилно име може да се вземе или добави името на другия съпруг, с което той е известен в обществото.
 
Възраст за встъпване в брак
Чл.12.  
(1)Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години.
(2) По изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на председателя на районния съд по местожителството на лицето. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и са от различни райони, разрешението се дава от председателя на районния съд по местожителството на единия от встъпващите в брак по техен избор. Председателят изслушва непълнолетния, неговите родители или неговия попечител. Мнението на родителите или на попечителя може да бъде дадено и в писмена форма с нотариално заверен подпис.
(3) Непълнолетният с встъпването в брак става дееспособен, но той може да се разпорежда с недвижим имот само с разрешение на районния съд по местоживеенето му.
 
Пречки за сключване на брак
Чл.13.
(1) Не може да сключи брак лице:
1. което е свързано с друг брак;
2.което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение;
3. което страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако болестта е опасна само за другия съпруг и той знае за нея.
(2) Не могат да сключват брак помежду си:
1. роднини по права линия;
2. братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
3. лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри.

 

  Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн